Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình

Các chương


  Chap 259 306 lượt xem
  Chap 258 181 lượt xem
  Chap 257 110 lượt xem
  Chap 256 98 lượt xem
  Chap 255 140 lượt xem
  Chap 254 239 lượt xem
  Chap 253 115 lượt xem
  Chap 252 95 lượt xem
  Chap 251 113 lượt xem
  Chap 250 126 lượt xem
  Chap 249 117 lượt xem
  Chap 248 111 lượt xem
  Chap 247 97 lượt xem
  Chap 246 88 lượt xem
  Chap 245 127 lượt xem
  Chap 244 88 lượt xem
  Chap 243 104 lượt xem
  Chap 242 65 lượt xem
  Chap 241 128 lượt xem
  Chap 240 83 lượt xem
  Chap 239 78 lượt xem
  Chap 238 59 lượt xem
  Chap 237 62 lượt xem
  Chap 236 95 lượt xem
  Chap 235 227 lượt xem
  Chap 234 86 lượt xem
  Chap 233 147 lượt xem
  Chap 232 71 lượt xem
  Chap 231 202 lượt xem
  Chap 230 111 lượt xem
  Chap 229 77 lượt xem
  Chap 228 129 lượt xem
  Chap 227 118 lượt xem
  Chap 226 138 lượt xem
  Chap 225 119 lượt xem
  Chap 224 116 lượt xem
  Chap 223 94 lượt xem
  Chap 222 99 lượt xem
  Chap 221 92 lượt xem
  Chap 220 61 lượt xem
  Chap 219 107 lượt xem
  Chap 218 63 lượt xem
  Chap 217 90 lượt xem
  Chap 216 82 lượt xem
  Chap 215 91 lượt xem
  Chap 214 90 lượt xem
  Chap 213 86 lượt xem
  Chap 212 68 lượt xem
  Chap 211 81 lượt xem
  Chap 210 79 lượt xem
  Chap 209 76 lượt xem
  Chap 208 72 lượt xem
  Chap 207 138 lượt xem
  Chap 206 98 lượt xem
  Chap 205 70 lượt xem
  Chap 204 83 lượt xem
  Chap 203 76 lượt xem
  Chap 202 74 lượt xem
  Chap 201 81 lượt xem
  Chap 200 84 lượt xem
  Chap 199 97 lượt xem
  Chap 198 92 lượt xem
  Chap 197 69 lượt xem
  Chap 196 104 lượt xem
  Chap 195 133 lượt xem
  Chap 194 98 lượt xem
  Chap 193 113 lượt xem
  Chap 192 122 lượt xem
  Chap 191 85 lượt xem
  Chap 190 98 lượt xem
  Chap 189 78 lượt xem
  Chap 188 105 lượt xem
  Chap 187 76 lượt xem
  Chap 186 130 lượt xem
  Chap 185 136 lượt xem
  Chap 184 111 lượt xem
  Chap 183 88 lượt xem
  Chap 182 92 lượt xem
  Chap 181 76 lượt xem
  Chap 180 76 lượt xem
  Chap 179 80 lượt xem
  Chap 178 86 lượt xem
  Chap 177 89 lượt xem
  Chap 176 108 lượt xem
  Chap 175 77 lượt xem
  Chap 174 108 lượt xem
  Chap 173 95 lượt xem
  Chap 172 73 lượt xem
  Chap 171 93 lượt xem
  Chap 170 89 lượt xem
  Chap 169 113 lượt xem
  Chap 168 92 lượt xem
  Chap 167 124 lượt xem
  Chap 166 103 lượt xem
  Chap 165 130 lượt xem
  Chap 164 98 lượt xem
  Chap 163 92 lượt xem
  Chap 162 102 lượt xem
  Chap 161 128 lượt xem
  Chap 160 113 lượt xem
  Chap 159 92 lượt xem
  Chap 158 80 lượt xem
  Chap 157 108 lượt xem
  Chap 156 94 lượt xem
  Chap 155 82 lượt xem
  Chap 154 74 lượt xem
  Chap 153 109 lượt xem
  Chap 152 96 lượt xem
  Chap 151 131 lượt xem
  Chap 150 68 lượt xem
  Chap 149 64 lượt xem
  Chap 148 127 lượt xem
  Chap 147 83 lượt xem
  Chap 146 78 lượt xem
  Chap 145 78 lượt xem
  Chap 144 74 lượt xem
  Chap 143 82 lượt xem
  Chap 142 95 lượt xem
  Chap 141 108 lượt xem
  Chap 140 108 lượt xem
  Chap 139 109 lượt xem
  Chap 138 88 lượt xem
  Chap 137 97 lượt xem
  Chap 136 98 lượt xem
  Chap 135 107 lượt xem
  Chap 134 117 lượt xem
  Chap 133 91 lượt xem
  Chap 132 111 lượt xem
  Chap 131 130 lượt xem
  Chap 130 90 lượt xem
  Chap 129 78 lượt xem
  Chap 128 96 lượt xem
  Chap 127 110 lượt xem
  Chap 126 83 lượt xem
  Chap 125 86 lượt xem
  Chap 124 102 lượt xem
  Chap 123 107 lượt xem
  Chap 122 88 lượt xem
  Chap 121 83 lượt xem
  Chap 120 75 lượt xem
  Chap 119 76 lượt xem
  Chap 118 93 lượt xem
  Chap 117 80 lượt xem
  Chap 116 65 lượt xem
  Chap 115 76 lượt xem
  Chap 114 96 lượt xem
  Chap 113 90 lượt xem
  Chap 112 96 lượt xem
  Chap 111 113 lượt xem
  Chap 110 90 lượt xem
  Chap 109 96 lượt xem
  Chap 108 89 lượt xem
  Chap 107 90 lượt xem
  Chap 106 76 lượt xem
  Chap 105 88 lượt xem
  Chap 104 80 lượt xem
  Chap 103 89 lượt xem
  Chap 102 89 lượt xem
  Chap 101 76 lượt xem
  Chap 100 100 lượt xem
  Chap 99 113 lượt xem
  Chap 98 117 lượt xem
  Chap 97 115 lượt xem
  Chap 96 109 lượt xem
  Chap 95 123 lượt xem
  Chap 94 98 lượt xem
  Chap 93 106 lượt xem
  Chap 92 109 lượt xem
  Chap 91 114 lượt xem
  Chap 90 92 lượt xem
  Chap 89 116 lượt xem
  Chap 88 85 lượt xem
  Chap 87 83 lượt xem
  Chap 86 90 lượt xem
  Chap 85 105 lượt xem
  Chap 84 80 lượt xem
  Chap 83 99 lượt xem
  Chap 82 105 lượt xem
  Chap 81 100 lượt xem
  Chap 80 120 lượt xem
  Chap 79 109 lượt xem
  Chap 78 111 lượt xem
  Chap 77 117 lượt xem
  Chap 76 91 lượt xem
  Chap 75 80 lượt xem
  Chap 74 97 lượt xem
  Chap 73 94 lượt xem
  Chap 72 105 lượt xem
  Chap 71 128 lượt xem
  Chap 70 127 lượt xem
  Chap 69 108 lượt xem
  Chap 68 104 lượt xem
  Chap 67 106 lượt xem
  Chap 66 129 lượt xem
  Chap 65 126 lượt xem
  Chap 64 115 lượt xem
  Chap 63 90 lượt xem
  Chap 62 90 lượt xem
  Chap 61 94 lượt xem
  Chap 60 116 lượt xem
  Chap 59 115 lượt xem
  Chap 58 101 lượt xem
  Chap 57 94 lượt xem
  Chap 56 110 lượt xem
  Chap 55 86 lượt xem
  Chap 54 123 lượt xem
  Chap 53 98 lượt xem
  Chap 52 98 lượt xem
  Chap 51 103 lượt xem
  Chap 50 89 lượt xem
  Chap 49 118 lượt xem
  Chap 48 119 lượt xem
  Chap 47 133 lượt xem
  Chap 46 99 lượt xem
  Chap 45 94 lượt xem
  Chap 44 88 lượt xem
  Chap 43 93 lượt xem
  Chap 42 89 lượt xem
  Chap 41 92 lượt xem
  Chap 40 105 lượt xem
  Chap 39 117 lượt xem
  Chap 38 96 lượt xem
  Chap 37 93 lượt xem
  Chap 36 84 lượt xem
  Chap 35 119 lượt xem
  Chap 34 93 lượt xem
  Chap 33 116 lượt xem
  Chap 32 128 lượt xem
  Chap 31 160 lượt xem
  Chap 30 118 lượt xem
  Chap 29 100 lượt xem
  Chap 28 96 lượt xem
  Chap 27 91 lượt xem
  Chap 26 107 lượt xem
  Chap 25 85 lượt xem
  Chap 24 93 lượt xem
  Chap 22 106 lượt xem
  Chap 21 91 lượt xem
  Chap 20 109 lượt xem
  Chap 19 84 lượt xem
  Chap 18 89 lượt xem
  Chap 17 97 lượt xem
  Chap 16 153 lượt xem
  Chap 15 112 lượt xem
  Chap 14 104 lượt xem
  Chap 13 103 lượt xem
  Chap 12 118 lượt xem
  Chap 11 117 lượt xem
  Chap 10 127 lượt xem
  Chap 9 133 lượt xem
  Chap 8 109 lượt xem
  Chap 7 134 lượt xem
  Chap 6 133 lượt xem
  Chap 5 120 lượt xem
  Chap 4 97 lượt xem
  Chap 3 102 lượt xem
  Chap 2 102 lượt xem
  Chap 1 116 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!